GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

Polityka Ochrony Danych Osobowych
Administrator:

Od dnia 25 maja 2018 roku „Pronet” sp. z o.o. - jako Administrator Państwa danych osobowych - odpowiada za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Rodzaj danych osobowych:
1. NIP
2. PESEL
3. adres zamieszkania
4. adres do korespondencji
5. adres poczty e-mail

W przypadku skorzystania z innych usług niż wynikające z treści zawartej umowy możliwe jest pozyskanie dodatkowych informacji o danych osobowych.

Dane osobowe są pobierane w następujących celach:
1. zawarcia oraz realizacji umowy, bądź do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (m.in.: przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań organów, kontroli lub postępowań sądowych),
2. wystawienia faktury oraz do celów księgowych, kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych,
3. informowania Państwa na bieżąco o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tym zdarzeniami ofercie „Pronet” sp. z o.o.,
4. obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz w celu dochodzenia roszczeń,
5. raportowania,
6. sporządzenia wniosków kredytowych, dotacyjnych, biznes planów itp.

Państwa dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez „Pronet” Sp. z o.o. do:
1. upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z umowy,
2. upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z umowy,
3. czasu, w którym pozostałe przepisy nakazują przechowywać dane,
4. czasu, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.

„Pronet” sp. z o.o. przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:
1. pracownikom oraz współpracownikom, a także podwykonawcom, w tym świadczącym nam usługi doradcze i konsultacyjne,
2. świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym,
3. świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe,
4. świadczącym usługi archiwizacyjne.

Posiadają Państwo prawo do:
1. udzielenia informacji o przetwarzanych danych,
2. wydania kopii przetwarzanych danych,
3. niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,
4. uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia,
5. ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,
6. niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,
7. przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego,
8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
9. cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem)

Prawo wniesienia skargi
Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysługuje, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.